Category Archives: Judaism

All things related to Judaism and Jewishness.

The Judaism of Good Intentions

This past Shavuot I gave a class titled “The Judaism of Good Intentions” which discussed the role of intentions and consequences – both for good and bad. While I do not have the time to write up the entire class, I am posting the sources from said class for your own study and consideration. Enjoy!

Judaism of Good Intentions Sources (PDF)

Posted in Jewish Thought, Theology, and Machshava, Sermons, Lectures, and Divrei Torah. Tagged with , .

Mainomides’ / Rambam’s Haggadah

As a public service for those with shorter attention spans, here is the text of Maimonides’ Haggadah, which you will notice is slightly abridged from our popular versions. Feel free to compare and extrapolate what does and does not appear in the differnet editions.

רמב”ם הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה

נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא: מתחיל על כוס שני ואומר בבהילו יצאנו ממצרים הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך לפסח ייתי ויפסח, שתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, שתא הכא עבדי לשתא דאתיא בני חורי.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות והלילה הזה מרור, שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין.
עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה’ אלהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המאריך ביציאת מצרים הרי זה משובח.

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבה ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קרית שמע של שחרית.

אמר להם רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר +דברים ט”ז+ למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא את ימות המשיח.

ברוך המקום שנתן תורה לישראל עמו, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאל.

חכם מה הוא אומר: +דברים ו’+ מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה’ אלהינו אתכם, אף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.

רשע מה הוא אומר: +שמות י”ב+ מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף אתה הקהה את שניו ואמור לו +שמות י”ג+ בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, ואילו היה שם לא היה נגאל.

תם מה הוא אומר: +שמות י”ג+ מה זאת, ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה’ ממצרים מבית עבדים.

ושאינו יודע לשאל את פתח לו, שנאמר +שמות י”ג+ והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים, והגדת לבנך יכול מראש חדש, תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך.

מתחלה עובדי ע”ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום ב”ה לעבודתו, שנאמר +יהושע כ”ד+ ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה’ אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים, ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים.

ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים, שנאמר +בראשית ט”ו+ ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה הרשע לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל, שנאמר +דברים כ”ו+ ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם, מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם שנאמר +בראשית מ”ז+ ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן.

במתי מעט, כמו שנאמר +דברים י’+ בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך ה’ אלהיך ככוכבי השמים לרוב.
ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצויינין שם, גדול ועצום כמו שנאמר +שמות א’+ ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותם.
ורב, כמו שנאמר +יחזקאל ט”ז+ רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום ועריה.
וירעו אותנו המצרים, כמו שנאמר +שמות א’+ הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ.
ויענונו, כמו שנאמר וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס.
ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך.
ונצעק אל ה’ אלהי אבותינו, כמו שנאמר +שמות ב’+ ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה.
וישמע ה’ את קולנו, כמו שנאמר וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב.
וירא את עניינו, זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים.
ואת עמלינו, אלו הבנים, כמו שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, ואת לחצינו, זה הדוחק כמו שנאמר +שמות ג’+ וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם.
ויוציאנו ה’ ממצרים, לא על ידי מלאך לא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו, שנאמר +שמות י”ב+ ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה’.
ביד חזקה, זה הדבר, כמו שנאמר +שמות ט’+ הנה יד ה’ הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד.
ובזרוע נטויה, זו החרב כמו שנאמר +דברי הימים א’ כ”א+ וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלם.
ובמורא גדול, זו גלוי שכינה, כמו שנאמר +דברים ד’+ או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה’ אלהיכם במצרים לעיניך.
ובאותות, זה המטה, כמו שנאמר +שמות ד+ ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות.
ובמופתים, זה הדם, כמו שנאמר +יואל ג’+ ונתתי מופתים בשמים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן.

דבר אחר, ביד חזקה שתים, ובזרוע נטויה שתים, ובמורא גדול שתים, ובאותות שתים, ובמופתים שתים, אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן: דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות, רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ”ך עד”ש באח”ב.

רבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה, ומרורים.
פסח שהיו אבותינו אוכלין בזמן שבית המקדש קיים על שם מה, על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר +שמות י”ב+ ואמרתם זבח פסח הוא לה’ אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו.
מצה זו שאנו אוכלין על שם מה, על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד, שנאמר +שמות י”ב+ ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם.
מרורים אלו שאנו אוכלים על שם מה, על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר +שמות א’+ וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך.

ובכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שלא את אבותינו בלבד גאל אלא אף אותנו גאל, שנאמר +דברים ו’+ ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו.

לפיכך אנו חייבים להודות להלל לשבח לפאר לרומם לגדל ולהדר ולנצח למי שעשה לנו ולאבותינו את כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה ומיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפלה לאור גדול, ונאמר לפניו הללויה.

הללויה הללו עבדי ה’ הללו את שם ה’, יהי שם ה’ מבורך וכו’ עד חלמיש למעינו מים. ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים כן ה’ אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה ה’ גאל ישראל.

כסדר שמברכין וקוראים ההגדה בליל יום טוב ראשון של פסח כך מברכים וקוראים בליל השני של גליות, וכן חייבין בליל השני בארבעה כוסות ובשאר הדברים שנעשו בלילה הראשון. בריך רחמנא דסייען.

Posted in Jewish Law / Halakha, Jewish Thought, Theology, and Machshava, Judaism, Religion. Tagged with , , , , .

Hora’at Sha’ah and The Real World Rabbinate

My friend, colleague, former chavruta, and one-time intern at The Stanton Street Shul, Rabbi Akiva Herzfeld was just recognized by The Forward as one of America’s Most Inspiring Rabbis. Usually these designations provide recognition for a job well done, but in R. Herzfeld’s case there has been additional internet chatter as to how he came to deserve this title.

According to a nomination letter, Rabbi Alice R. Goldfinger writes that R. Herzfeld welcomed her into his community during a trying period, taking unusual measures for an Orthodox Rabbi.

“I cannot drive to the synagogue I served as rabbi for 10 years. It is about 15 miles from my home in Falmouth, Maine. I slipped on the ice outside that synagogue on December 13, 2009, and sustained a traumatic brain injury. I will most likely never be able to work as a rabbi again. My former congregation didn’t know what to do with me and my two kids (I am a single mom), so they didn’t do anything. But I still need to say Kaddish for my mother, who died when I was 15. There is only one Reform synagogue in town, the one I served. Rabbi Herzfeld is Orthodox, but he opened his shul’s door, heart and mind. He suggested I lead the Kabbalat Shabbat at his shul and say Kaddish for my mother. My children, who aren’t comfortable with Orthodoxy after attending Orthodox public schools during a sabbatical in Jerusalem, stood with me. After the service Rabbi Herzfeld said, “I want you to know that I do not believe women should lead worship with men present. But one of us had to be uncomfortable. Why should it be you and not me?” He can’t repair my broken brain, but Rabbi Herzfeld brought healing to my broken heart.” [Emphasis added]

I have seen discussions Facebook and rabbinic email lists discussing the propriety of R. Herzfeld’s decision to allow a woman to lead Kabbalat Shabbat at his shul. I have also noticed that most of these discussions miss the crucial point, that a community Rabbi has the very right if not responsibility to make such calls for his synagogue. There is no synagogue of any denomination which observes Judaism to the ideal standards of the Rabbi. Without exception, every Rabbi has to choose which halakhic battles to fight and which compromises to embrace for the greater good of his kehillah. These are judgement calls which may provoke disagreement amongst colleagues, but are not necessarily invalid.

I’d like to offer two such examples from my own experience at The Stanton Street Shul. During my first or second year a gentleman arrived at shul on a Friday in time for minha. As he was the first one to arrive1 we began to shmooze and he volunteered that he was not born Jewish and this was the first time he had entered an Orthodox synagogue. Based on this information, I concluded that this person would not have had an Orthodox conversion and was almost certainly not halakhically Jewish2 and thus ineligible to count for a minyan.

Naturally when the time came to say minha we had exactly 10 people in the room including myself and our visitor which put me in an awkward position. Knowing that we were short of a minyan we would not be permitted to recite a full repitation of the ‘amida. On the other hand, I thought it would be a chillul Hashem for this person’s first experience in an Orthodox synagogue be publicly embarrassed with declaration that he is not in fact Jewish.

My “game time” decision was to announce that since it was close to sunset we would be daven a heichi keddusha in which there was no repetition, although we did say kaddish and keddusha. My reasoning at the time was given the situation how could I best minimize violating religious and personal commandments. This was by no means ideal, and saying kaddish and keddusha in such a situation was at odds with the letter of the law (B. Berachot 21b). However in this case I considered this to be the best of a bad situation, choosing between not following certain rabbinic laws or publicly humiliating an individual.3

After Shabbat I consulted with several of my rabbinic mentors, all of whom confirmed that my decision was in fact legitimate if not the best available. Furthermore, I was very gratified to read in Dr. Jonathan Boyarin’s ethnography of The Stanton Street Shul that the long time predecessor of the shul ruled in the exact same way when a similar situation arose in the morning minyan.

In a related, and far more common, extenuating circumstance in my shul was when only nine people would show up to the service. The synagogue practice when I had arrived was to open the ark and count the ark itself as “the tenth man.” The reasons I was told was that “it’s ok in an emergency,” “R. Moshe Feinstein allowed it,” and “we’ve always done it.” Of these three arguments I was most sympathetic to the “emergency” – I’ve never been convinced by “we’ve always done it” and I found no evidence in Iggrot Moshe to support the opinion attributed to R. Moshe Feinstein.

Unlike allowing a woman leading Kabbalat Shabbat, counting an ark for the minyan is explicitly rejected in the Talmud (B. Berachot 47b-48a). With a dozen or so other daily minyanim in the neighborhood I did not consider the truancy of individuals to constitute a sufficient enough emergency to redefine the halakhic parameters for a minyan.4

The point is that these are the sorts of judgement calls which all community rabbis must face from time to time. This in my opinion is where the true art and skill of psak halakhah comes to play – how does one best implement halakhah in order to sastisfy the needs of the situation. R. Herzfeld’s decision to allow a woman to lead Kabbalat Shabbat may have been valid for his community but for many others it could not even be considered as an option.

A Rav needs to know his constituency in order to determine what are the options from which he can choose. If he has been well trained, he too can take a challenging, imperfect, and problematic situation and turn it into an inspirational opportunity.

  1. In retrospect the fact that he came on time ought to have been my first warning.
  2. My instinct was correct as he had converted Reconstructionist. Denominational value judgements aside, Reconstructionist Judaism does not believe in “mitzvot” as “divine commandments” which would make the convert’s halakhic requirement of “accepting the yoke of the commandments” to be impossible.
  3. In other communities there may have been more options. The people who attended that particular service were, to put it diplomatically, not attuned to nuance and as it was I was yelled at from the back for not doing a full repetition.
  4. In two particularly amusing exchanges, I once said that there is a better halakhic rationale for counting women in a minyan than the ark for as misogynistic as Judaism may seem at time, we still consider a woman to be more of a person than an inanimate object. Since we are not about to count women for a minyan, we cannot count the ark either. On another occasion I said that it would never happen since if they were about to count the ark for the minyan I would leave. One elderly gentleman asked, “What if we had nine people, plus the aron, plus you.” I said, “In that case I would stay.” He thought about it for a moment before realizing, “Hey! That’s a Minyan!” Good times.
Posted in Jewish Law / Halakha, Jewish Thought, Theology, and Machshava. Tagged with , , .

A Brief Introduction to Yayin Mevushal

"Not Mevushal" Label

“Not Mevushal” Label

With Passover just a few weeks away, many Jews are stocking up wine for the seder’s four cups per person. One question which I often receive is to explain the halakhic distinction between “yayin mevushal” or “cooked wine” and non-mevushal wine.
Continue reading

Posted in Jewish Law / Halakha. Tagged with , , , , , .

Daf Yomi Tweets – Masechet Shabbat

I’d like to congratulate everyone who has been keeping up with Daf Yomi on today’s completion of Masechet Shabbat! I’d also like to thank everyone who has been following and participating in the Twitter discussions on the #DafYomi and #DafChat hashtags.

As I did for Masechet Berachot, I’m posting the unedited doc of my collected Tweets for Shabbat, which might even come in handy for review.

Daf Yomi Tweets – Shabbat by Rabbi Josh Yuter

Posted in Daf Yomi Tweets, Talmud. Tagged with , , .

Ep. 88 Halakhic Process 11 – Marit Ha’ayin / How Not To Be Seen

Rabbi Yuter challenges the conventional assumptions regarding “marit ha’ayin” and the concern for public perception in Jewish practice.

Halakhic Process 11 – Marit Ayin How Not To Be Seen Sources (PDF)

Halakhic Process 11 – Marit Ayin How Not To Be Seen Sources

Posted in Jewish Law / Halakha, The Halakhic Process. Tagged with , , .

Ep. 86 Halakhic Process 10d – Assuming Additional Responsibilities

It turns out for podcast subscribers I need to post each class individually and not in one big post. Part 3 in my sub-series on stringencies in Jewish Law discusses the rabbinic attitude towards assuming additional religious responsibilities beyond what is required by Jewish law.

Halakhic Process 10 – Stringenceis (PDF)

Assuming Additional Responsibilities

Posted in Jewish Law / Halakha, The Halakhic Process. Tagged with , .

Ep. 85 Halakhic Process 10c – Lifnim Mishurat Hadin / Above and Beyond the Law

It turns out for podcast subscribers I need to post each class individually and not in one big post. Part 3 in my sub-series on stringencies in Jewish Law focuses on the curious mandate of Lifnim Mishurat Hadin – going “above and beyond the law.”

Halakhic Process 10 – Stringenceis (PDF)

Lifnim Mishurat Hadin / Going Above and Beyond the Law

Posted in Jewish Law / Halakha, The Halakhic Process. Tagged with , .

Ep. 84 Halakhic Process 10b – Rabbinic Attitudes Towards Stringencies

It turns out for podcast subscribers I need to post each class individually and not in one big post. Part 2 in my sub-series on stringencies in Jewish Law focuses on rabbinic attitudes towards stringencies, some positive and some negative.

Halakhic Process 10 – Stringenceis (PDF)

Rabbinic Attitudes Towards Stringencies

Posted in Jewish Law / Halakha, The Halakhic Process.

Ep. 83 Halakhic Process 10 – Stringencies Parts 1-4

In this mega-podcast on The Halakhic Process, Rabbi Yuter combines his most recent four classes discussing various rabbinic perspectives on stringencies in Jewish law.

Halakhic Process 10 – Stringenceis (PDF)

General Principles of Stringencies
Rabbinic Attitudes Towards Stringencies
Lifnim Mishurat Hadin / Going Above and Beyond the Law
Assuming Additional Responsibilities

Posted in Jewish Law / Halakha, The Halakhic Process. Tagged with , , , , , , , .